Sjuksköterskans ansvar att leda omvårdnadsarbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Legitimerade sjuksköterskor har i sin yrkesroll ansvar för ledarskapet i omvårdnadsarbetet. Teamarbete har blivit en alltmer populär och etablerad arbetsform där ledarskapet är av stor vikt. Det handlar om att kunna leda, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov och sina medarbetares kompetenser, vilket ger en förutsättning för en god och säker vård. Syfte: Att identifiera faktorer som inverkar på sjuksköterskors ledarroll i omvårdnadsarbetet. Metod: En allmän litteraturöversikt, där artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats har granskats och analyserats. Likheter och skillnader har jämförts och sammanställts i resultatdelen. Resultat: Resultatet visade på aspekter som påverkar sjuksköterskor i sin ledarroll som sedan avspeglas i olika kategorier. De kategorier som framkom var brister i yrkeserfarenhet och kunskap, effektiva kommunikationsstrategier samt stöd och samarbete. Slutsats: Det är av vikt att sjuksköterskors ledarroll identifieras. Dels för att det inte ska förekomma några otydliga krav och att inga oklara arbetsuppgifter ska uppstå, som leder till otrygghet i omvårdnadsarbetet. En ökad kompetens ger sjuksköterskor en större självkänsla att våga agera i svåra situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)