Maximera hållbarhet – Att implementera hållbarhetsstrategier i företag – En fallstudie om Max Hamburgare och deras väg mot hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att se hur Max Hamburgerrestauranger AB har anpassat sig tillnya interna och externa krav på hållbarhet. Vi vill belysa de faktorer som har varitväsentliga för utformning och implementering av Max hållbarhetsstrategi och lyfta fram deinterna effekter det har fått på företaget.Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie där empiri huvudsakligen har insamlats med hjälpav semistrukturerade intervjuer av personal hos Max.Resultatet visar att ledarskapet hos Max har en stor betydelse för deras hållbarhetsarbete.Även starka värderingar har en central roll och genomsyrar hela Max organisation, vilkethar skapat en unik kultur som präglas av hållbarhet, innovation och långsiktighet.Kommunikation spelar likaså en viktig roll för Max tillväxt, både internt och externt.Kommunikationen bidrar till att ge Max god image och attraktionskraft utåt samtidigt somden skapar tydlig riktning för medarbetarna.Baserat på resultatet och den teoretiska referensramen har vi identifierat fem faktorer somhar varit väsentliga för Max framgång inom hållbarhetsarbete. De är ledarskap,värderingar, kommunikation, strategi och långsiktighet. Genom att arbeta med dessafaktorer har Max lyckats implementera hållbarhet i verksamheten på ett framgångsrikt sätt.Det leder till interna effekter i form av stark företagskultur, stolthet och gemenskap hospersonal, högre effektivitet och hög ekonomisk lönsamhet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)