Sökning: "övningar stärka grupper"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden övningar stärka grupper.

 1. 1. Sex veckors bålstabilitetsträning med FuncGym Training bands : Dess inverkan på manliga handbollsspelares kasthastighet på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin; Högskolan i Halmstad/Biomekanik och biomedicin

  Författare :Lena Carlsson; Alexandra Johansson; [2011]
  Nyckelord :Bålstabilitet; handboll; slyngor; funcgym;

  Sammanfattning : Tidigare studier hänvisar till bristen av forskning som berör funktionell träning såsom corestärkande bålstabilitetsträning för att öka idrottslig prestation. Det är dessutom omdiskuterat om träning, som skapar instabilitet i anslutning till träningsövningar, förbättrar stabiliteten som i sin tur ska verka prestationshöjande. LÄS MER

 2. 2. Uppåtpuffar och nedåtpuffar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Olof Rinaird; Gustaf Persson; [2007]
  Nyckelord :Identity; conflict; conflict resolution; self-confidence; communication; Identitet; konflikt; konflikthantering; självförtroende; kommunikation;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att studera och jämföra hur två olika metoder för att förebygga konflikter införlivas i en svensk grundskola. För att finna svar på syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: Hur arbetar lärarna på skolan i praktiken med metoderna Projekt Charlie och Gruppen som grogrund för att förebygga konflikter? Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas arbete med de olika metoderna på skolan?Studien tar sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningstraditionen. LÄS MER

 3. 3. Hur kan man skapa ett gott socialt samarbetsklimat i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Britt-Marie Kämpe Palmqvist; [2003]
  Nyckelord :Education; grupper; gruppdynamik; socialt samarbetsklimat; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att genom litteraturstudier och empirisk undersökning ta reda på hur lärare på bästa sätt kan arbeta för att skapa ett gott socialt samarbetsklimat i klassrummet. Arbetet börjar med en litteraturgenomgång där det först beskrivs vad som menas med en grupp. LÄS MER

 4. 4. Datorn i bildundervisning : En studie på tre elevgrupper med fokus på samarbetet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Malin Gard; []
  Nyckelord :Media; IKT; Bild; Lärande; Dator; Samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to carry out and evaluate a pedagogic ICT-project, where the computer was implemented in art class. Focus was on the consequences of collaboration and also on the students’ understanding of their own performance, compared to techniques in traditional art class. LÄS MER