Sökning: "“skyddat boende”"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden “skyddat boende”.

 1. 1. “När barnen inte behöver mig längre, tyder det på att det skett en utveckling och målet är uppnått” : - En kvalitativ studie om arbetet på skyddade boenden med fokus på de medföljande barnens behov av kontinuitet i vardagen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Evelina Alhede; Thushana Mohanathas; [2023]
  Nyckelord :“ontological security”; “social work”; “social workers”; “child*”; “adolescent*”; “intimate partner violence”; “domestic violence shelter”; “ontologisk trygghet”; “socialt arbete”; “socialarbetare”; “barn*”; “ungdom*”; “våld i nära relation”; “skyddat boende”;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån kvalitativa intervjuer undersöka hur socialarbetare på skyddadeboenden med barnperspektiv, via rutiner och arbetssätt, tar hänsyn till medföljande barnssociala uppbrott från skola, familj och vänner. Syftet är även att undersöka om rutinerna ocharbetssätten upplevs vara tillräckliga för att bidra till upprätthållning av kontinuitet i demedföljande barnens vardag. LÄS MER

 2. 2. Barnen i våldets skugga : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter med barn på skyddat boende

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Alexsandra Hiller; Evelina Larsen; [2023]
  Nyckelord :Children in women s shelters; children s rights; professionals; safe houses for women; violence; Barn på skyddat boende; barnets rättigheter; kvinnojour; professionella; våld.;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate how professionals in women’s shelters work to maintain the child's needs and rights. The study also concerns how children exposed to violence are affected by previous experiences of violence in their home environment and how their relationships are affected by staying at the shelter. LÄS MER

 3. 3. Digital teknik som verktyg för våld : En kvalitativ intervjustudie om mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Åstrand; Drändj Karin Berglund; [2023]
  Nyckelord :digitalt våld; våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; kvinnojour; skyddat boende;

  Sammanfattning : Idag utgör den digitala tekniken en naturlig del av människors liv och används på bred front i samhället. Den omfattande teknikanvändningen kan ur flera hänseenden betraktas som positiv, men anses även ha banat väg för en ny form av våld. LÄS MER

 4. 4. Galler eller systerskap? : vad kvinnojourer anser om nya regleringar av skyddade boenden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nina Aho; Saga Bäck; [2023]
  Nyckelord :Kvinnojour; skyddat boende; tillståndsplikt; ideella verksamheter; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : År 2022 presenterades nya lagförslag i syfte att införa kvalitetskontroller och tillståndsplikt för landets samtliga skyddade boenden. Nya kvalitetskrav och införandet av tillståndsplikt kan komma att innebära omfattande organisatoriska skillnader för ideella kvinnojourer som bedriver sin verksamhet självständigt och kvinnoseparatistiskt. LÄS MER

 5. 5. Det påfrestande men givande arbetet på skyddat boende : En undersökning om kuratorers upplevelse av etisk stress

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Linn Baastad; Amanda Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Ethical stress; work-related stress; demand- control and support; coping; sheltered accomodation; Etisk stress; arbetsrelaterad stress; krav- kontroll och stöd; coping; skyddat boende;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om kuratorer verksamma på ett skyddat boende är utsatta för etisk stress i sitt vardagliga arbete. Studiens empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer med fyra kuratorer från ett skyddat boende i en mellanstor stad i Sverige. LÄS MER