Sökning: "5 åringar och matematik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden 5 åringar och matematik.

 1. 1. Kan ett lekfullt lärande bidra till ökad förståelse för matematik i förskolan? : En aktionsstudie om hur pedagoger kan genomföra matematiska aktiviteter i olika uttrycksformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Lindberg; [2013]
  Nyckelord :Matematik; matematiska aktiviteter; lärandeaktiviteter; uttrycksformer; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa ett material med fokus på olika matematiska aktiviteter, matematikinnehåll och uttrycksformer.Frågeställningarna för att konkretisera syftet är: Vilket matematikinnehåll lyfts fram vid genomförandet av lärandeaktiviteterna? Vilka matematiska aktiviteter synliggörs i de planerade lärande aktiviteterna? Vilka uttrycksformer använder barn vid genomförandet?För att få svar på frågeställningarna tillämpades aktionsforskning där 14 matematiska lärandeaktiviteter planerades, genomfördes och utvärderas. LÄS MER

 2. 2. Matematik i förskolan : Barn lär sig matematik genom estetisk verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Monica Lundin; [2010]
  Nyckelord :estetisk verksamhet; förskolan; lärande; matematik;

  Sammanfattning : Matematikkunskaperna sjunker i Sverige och en ny reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 98) träder i kraft nästa år. Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan bidra med att öka barns matematikkunskaper i framtiden. Undersökningen är gjord på en förskola med fyra 5-åringar. LÄS MER

 3. 3. Hur tänker barn kring matematik på en Montessoriförskola och på en I Ur och Skurförskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Aglaia Costache; Liselotte Stoltz - Nilsson; [2008]
  Nyckelord :fem-åringar; förskola; matematik; montessorimaterial; naturmaterial;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur barns matematiska förståelse kan utvecklas i förskolans olika pedagogiska miljöer. Frågeställningar som vi har arbetat med är följande: Hur tänker barn kring matematik? Hur används matematiken i meningsfulla sammanhang i förskolan? Teorin som vi stödjer vårt arbete på är bland annat Vygotsky, Doverborg, Kronqvist, samt de pedagogiska inriktningarna Montessori och I Ur och Skur. LÄS MER

 4. 4. 3-5 åringar möter matematik : En studie kring The English School i Älmhults arbete med taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Annette Johansson; Anette Ottosson; [2007]
  Nyckelord :matematik; taluppfattning; förskola; pre-school; arbetsmetod;

  Sammanfattning : Under förskoleåren behöver barn utveckla en förståelse för tal, lika väl som de måste erövra det talade språket. Barns möjligheter att lära matematik påverkas av hur deras första möte med matematiken ser ut.Uppsatsen är en fallstudie vars syfte är att beskriva hur The English School i Älmhult, arbetar med taluppfattning. LÄS MER