Sökning: "Alve Lindholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alve Lindholm.

  1. 1. Det nya slagfältet : En analys av Försvarsmaktens rekryteringskampanjer i print sedan den allmänna värnpliktens avskaffande

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Alve Lindholm; [2015]
    Nyckelord :Försvarsmakten; rekrytering; marknadsföring; semiotik; retorik; organisationskultur; kommunikationsprinciper; reklam; propaganda;

    Sammanfattning : Den allmänna värnplikten avskaffades i Sverige den 1 juli år 2010. Detta efter ett riksdagsbeslut från året innan, den 16 juni 2009. Från och med denna tidpunkt övergick Försvarsmakten direkt från att vara ett värnpliktsförsvar till att bli, i fredstid, en utpräglad yrkesarmé. LÄS MER