Sökning: "Ann Forsström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ann Forsström.

 1. 1. Kompispassning : En kvalitativ studie om sportföreningars strategiska kommunikation och relationen till kommunen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ante Forsström; Marcus Heggem; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Kriskommunikation; Relationsskapande; sportföreningar; kommun.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Hur förhåller sig elitföreningar till strategisk kommunikation, och specifikt dess kriskommunikation? Studien har granskat två föreningar som under de senare åren på ett eller annat sätt varit i svåra kriser som haft ödesdigra konsekvenser. Utifrån detta har den undersökt hur den strategiska kommunikationen tillämpats, hur kommunikationen under kris har sett ut samt om dessa kriser haft någon påverkan på relationen till den lokala kommunen. LÄS MER

 2. 2. Vuxnas upplevelser av studier : En kvalitativ studie om hur vuxna upplever sin studiesituation vid vuxenutbildning och högskola

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Katarina Forsström; Ann Hultqvist Forsman; [2014]
  Nyckelord :livslångt lärande; upplevelser; vuxenstuderande; vuxenutbildning; vuxnas lärande;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi genom kvalitativa intervjuer med några studerande vid högskola och kommunal vuxenutbildning undersökt deras upplevelser av att studera. Dagens ständigt föränderliga samhälle och arbetsmarknad ställer krav på livslångt lärande och utveckling hos individer. LÄS MER

 3. 3. Olika forskningsperspektiv inom läs- och skrivundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofia Forsström; Ann-Christine Persson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikael Örtenvik; Ann Forsström; [2012]
  Nyckelord :risk; uncertainties; ÅRL; IAS; annual report; risk; osäkerhetsfaktorer; ÅRL; IAS; årsredovisning;

  Sammanfattning : Titel: Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ann Forsström och Mikael Örtenvik Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2012 – April Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka den frivilliga rapporteringen av risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningar. Metod: Vi har använt en abduktiv ansats och genomfört en kvalitativ såväl som kvantitativ innehållsanalys av utvalda bolags årsredovisningar. LÄS MER