Sökning: "vuxnas lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden vuxnas lärande.

 1. 1. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. ”Flerspråkighet är en tillgång om man bara är villig att se det” : En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar arbetet med flerspråkighet i förskolan.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hanna Johannisson; Nellie Johansson; [2021]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; flerspråkighet; sociokulturellt perspektiv; scaffolding; proximala utvecklingszonen; mediering; identitet; enspråkighetsnorm; modersmål.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare uppfattar arbetet med flerspråkighet i förskolan. Utifrån syftet formuleras tre forskningsfrågor. Studiens första forskningsfråga inbegriper hur förskollärare preciserar flerspråkighet i förskolan. LÄS MER

 3. 3. "Barn gör rätt om de kan" : Förskollärares förhållningssätt med utagerande barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Frederico Lamadrid; [2021]
  Nyckelord :utagerande beteende; sociokulturell; salutogen; rutiner; arbetssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera pedagogernas uppfattning om och vilka arbetssätt de anser sig använda sig av i arbetet med barn med utagerande beteende. Detta examensarbete är en kvalitativ studie som bygger på sex semistrukturerade intervjuer med pedagoger från två förskolor. LÄS MER

 4. 4. Varför kommer de? En kvalitativ studie om anledningarna till deltagande i vuxenutbildning på Island.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Eyja Drífa Ingólfsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Vuxenpedagogik; vuxnas lärande; vuxenutbildning; Island; incitamenten.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ undersökning av de incitament som ligger bakom människors beslut om att delta i vuxenutbildning. Vid genomförandet av studien har det utgåtts ifrån en hermeneutisk metodologi. Fyra semistrukturerade intervjuer utgör uppsatsens empiriska material. LÄS MER

 5. 5. Att utforma en meningsfull studiesituation för vuxna i behov av specialpedagogiska insatser : En studie om hur speciallärare, specialpedagoger och lärare beskriver arbetet vid Komvux och Lärvux

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Hedman; Anette Ström; [2020]
  Nyckelord :Fokusgruppsintervjuer; intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; relationellt- och kategoriskt perspektiv; specialpedagogik; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad specialpedagogisk kompetens innebär för speciallärare, specialpedagoger och lärare verksamma inom Komvux och Lärvux, samt hur utbildningen organiseras och genomförs för att göra studiesituationen tillgänglig för elever i behov av specialpedagogiska insatser. Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats och halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer tillämpades som datainsamlingsmetod. LÄS MER