Sökning: "Anna-karin Lundgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anna-karin Lundgren.

 1. 1. Mobbning ur Elevens perspektiv : Hur elever i år 3 uppfattar begreppet mobbning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap; Stockholms universitet/Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Kull; Johanna Lundgren; [2009]
  Nyckelord :Mobbning; kamratförtryck; elevperspektiv; grundskolan;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar hur elever i år 3 uppfattar begreppet mobbning. Vi har med hjälp av boksamtal som metod intervjuat 42 elever i två klasser i en skola norr om Stockholm. Boksamtalen genomfördes parallellt i de båda klasserna i totalt 8 grupper om 4-6 elever. LÄS MER

 2. 2. Från det lilla till det stora - Hur skola kan hantera kriser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Katarina Lundqvist; Anna Karin Lundgren; [2007]
  Nyckelord :Krishantering; bearbetning; Språkets olika uttrycksformer;

  Sammanfattning : I detta arbete har vi velat undersöka hur pedagoger arbetar och tänker kring krishantering i skola. Finns det krisgrupper och hur uttalat är det på skolorna? Vi har tagit reda på vem som har ansvaret när en krissituation inträffar och hur arbetet är organiserat. LÄS MER

 3. 3. Effekten av mjölkkors rang på "antistresshormonet" oxytocin, mjölkavkastning, mjölkflöden och besökstider i mjölkningsenheten i ett automatiskt mjölkningssystem

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna-Karin Lundgren; [2004]
  Nyckelord :mjölkkor; rang; rangordning; oxytocin; stress; automatisk mjölkning; AMS;

  Sammanfattning : The study was carried out at the Kungsängen Research Centre, Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agriculture Sciences, Uppsala. The technical development in dairy production has resulted in a housing system where feeding and milking is done automatically without human contact, a so called automatic milking system. LÄS MER