Sökning: "Arbetsledare"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet Arbetsledare.

 1. 1. Utformning av verkstadslayout för paketeringsverkstad

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ariunbold Munkhdalai; Tolga Pektas; [2022]
  Nyckelord :LEAN; strain injury; 5S; Kaizen; 7 1 Waste; layout design; bottlenecks; ergonomics; Ishikawadiagram; WIP; LEAN; belastningsskador; 5S; Kaizen; 7 1 Slöserier; layoutsutformning; flaskhalsar; ergonomi; Ishikawadiagram; PIA.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av utbildningen Högskoleingenjör inom Maskinteknik, Industriell Ekonomi & Produktion i Kungliga Tekniska Högskolan. Målet och syftet med detta examensarbete är förbättra ergonomi och arbetssätt i Verkstaden X genom framställning av två nya verkstadslayouter. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsbrister hos nyexaminerade byggnadsingenjörer i rollen som arbetsledare

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Christian Rademaekers; Jakob Uvesten; [2021]
  Nyckelord :arbetsledare; kunskapsbrister; nyexaminerad; byggnadsingenjör;

  Sammanfattning : Purpose: The construction industry stands before a big change. Large parts of theindustry is getting digitalized and higher demands are put on buildings with highcomfortability, low energy need and with a low ecological footprint. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede inom slutenvård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Christofer Nilsson; Emilia Malmelöv; [2021]
  Nyckelord :Omvårdnad; Slutenvård; Livets slutskede; Sjuksköterska; Upplevelse; Kvalitativ.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av vård i livets slut är stort. Där har sjuksköterskor en stor och viktig roll för att stödja patienten och anhöriga. Sjuksköterskor har ett övergripande ansvar i omvårdnadsarbetet och är även arbetsledare och samordnare mellan de olika professionerna. LÄS MER

 4. 4. ”Det var min närmsta arbetsledare och min chef som gav mig det emotionella stödet, som hade störst betydelse” : En kvalitativ studie om det emotionella stödets betydelse i samband med socionomers återgång i arbete efter sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Eva Björklind; [2021]
  Nyckelord :Sick leave; Absenteeism; Fatigue syndrome; Clinical burnout; Social support; Emotional support; Support from the employer; Social worker; Sjukskrivning; Utmattningssyndrom; Socialt stöd; Emotionellt stöd; Arbetsgivares stöd; Socionom;

  Sammanfattning : People in Sweden are living longer than ever before, as research and improvements in medical care become progressively more advanced. Yet, absenteeism related to stress and clinical burnout has increased dramatically in the past decade. LÄS MER

 5. 5. Chefers och arbetsledares beskrivning av stress och copingstrategier bland socialsekreterare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Thilda Norlin; Ida Nyquist; [2021]
  Nyckelord :social workers; work-related stress; demands control; coping; social support; appraisal; socialsekreterare; arbetsrelaterad stress; krav och kontroll; coping; socialt stöd; utvärdering;

  Sammanfattning : Det sociala arbetet ställer höga krav och medför ofta en hög arbetsbelastning,vilket kan leda till att socialarbetare säger upp sig. Studiens syfte är att få enförståelse för hur chefer och arbetsledare för socialsekreterare som arbetar medbarn eller missbruk erfar att socialsekreterare hanterar stress, faktorer som bidrartill stress och förutsättningar som kan reducera stress. LÄS MER