Sökning: "Asylum"

Visar resultat 21 - 25 av 765 uppsatser innehållade ordet Asylum.

 1. 21. Sharing Responsibility or Protecting Borders? : A Qualitative Analysis of the Development of the Common European Asylum System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Myrberg; [2019]
  Nyckelord :liberal intergovernmentalism; neofunctionalism; postfunctionalism; asylum; Common European Asylum System; CEAS; European integration; EU;

  Sammanfattning : Building on three theories of European integration – liberal intergovernmentalism, neofunctionalism and postfunctionalism – I offer an explanation to the process and outcomes of the development of the Common European Asylum System (CEAS) between 2008 and 2018. The process to establish the CEAS has been characterized by clashing actor preferences, which forced actors into negotiations. LÄS MER

 2. 22. Rätts(o)säkerheten i nya gymnasielagen: En undersökning av utformningen och migrationsdomstolarnas tillämpning av nya gymnasielagens datumrekvisit i relation till viljeyttringar att ansöka om asyl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anders Roos; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; nya gymnasielagen; rättssäkerhet; migrationsrätt; begränsningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nya gymnasielagen (16 f § begränsningslagen) skapades som en gottgörande åtgärd i form av en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande barn som flytt till Sverige under hösten 2015. Mycket kritik har kommit att riktas mot den på grund av dess bristfälliga beredning och utformning. LÄS MER

 3. 23. The Common European Asylum System : Challenges and Opportunities in Greece. A Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Nikiforos Petersen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate decision-making and policy implementation in the European Union, specifically regarding the Common European Asylum System (CEAS) and to compare how the political intention corresponds to the reality of its implementation, using the example of Greece. Europe’s ability to handle migration and refugee flows has been severely tested in recent years due to the large number of people fleeing wars in Central Asia and the Middle East. LÄS MER

 4. 24. Tredje sektorn - I frontlinjen för integration : En kvalitativ studie om civilsamhällets syn på integration och sin roll i samhället

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennifer Granberg; Fanny Kapstad; [2019]
  Nyckelord :Integration; civilsamhället; asylsökande; ansvarsfördelning; samverkan.;

  Sammanfattning : Asylsökande står idag inför långa väntetider vilket kan bidra till osäkerhet och psykisk ohälsa hos individer. Detta kan i sin tur leda till depression. Ideella organisationer i civilsamhället erbjuder många insatser av integrerande karaktär till asylsökande. LÄS MER

 5. 25. Vad innebär begreppet asylrätt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Aylin Volgsten; [2019]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet asylrätt definieras sällan trots att det används i flera rättighetsinstrument samt i nationella rättsordningar. Asylrätt positioneras ofta som en mänsklig rättighet men innebär ingen direkt rätt till skydd för individen utan anses istället vara en rättighet tillhörande staten. LÄS MER