Sökning: "Bedside"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Bedside.

 1. 1. Beskrivning av kommunikationen vid överrapportering och identifiering av svagheter och styrkor för patientsäkerheten : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecca Cosmo; Julia Frölund; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Patricia Benner; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund Överrapportering, som kan grundas på olika former av kommunikation, har en central roll inom hälso- och sjukvård och sjuksköterskans arbete. Kommunikation kan förmedlas verbalt och icke-verbalt. Om den är bristande kan det äventyra patientsäkerheten och därmed leda till vårdskada. LÄS MER

 2. 2. Bedsiderapportering : En litteraturstudie baserad på patienters upplevelse av rapporteringsverktyget

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Carlsson; Sofia Stattin; [2019]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdelaktighet; kommunikation; upplevelse;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet och säkerhet vid bedsiderapportering : Patientens och sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Hansson; Amanda Vikström; [2019]
  Nyckelord :Bedside handover; patient safety; patient participation; experiences; patients; nurses; literature study; Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdeltagande; upplevelser; patienter; sjuksköterskor; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering sker ofta vid varje skiftbyte inom slutenvården. Traditionellt sker detta mellan sjuksköterskor, i frånvaro av patienten. Informationsöverföring är den process i patientens vård där flest fel riskerar att uppstå. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av bedside handover: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Eksell; Alexandra Avermo; [2019]
  Nyckelord :bedside handover; erfarenheter; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientdelaktighet är en viktig del av personcentrerad omvårdnad och således centralt i sjuksköterskans arbete. Traditionellt sett har överrapportering vid skiftbyte mellan sjuksköterskekollegor utförts i frånvaro av patienten. LÄS MER

 5. 5. Bedside-rond : Patientens och sjukvårdspersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Mikaelsdotter; Jenny Keinonen; [2018]
  Nyckelord :Bedside; participation; patient-centered person-centered; round; teamwork.; Bedside; delaktighet; patientcentrerad personcentrerad; rond; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ronden är en central punkt gällande planering och utvärdering av patientens vård. Sjukvårdspersonalen ansvarar för att personcentrera omvårdnaden där patienten sätts i fokus, och där vården byggs på respekt för patientens självbestämmande och integritet. LÄS MER