Sökning: "Bedside"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Bedside.

 1. 1. Bedside-rond : Patientens och sjukvårdspersonalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Julia Mikaelsdotter; Jenny Keinonen; [2018]
  Nyckelord :Bedside; participation; patient-centered person-centered; round; teamwork.; Bedside; delaktighet; patientcentrerad personcentrerad; rond; teamarbete.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ronden är en central punkt gällande planering och utvärdering av patientens vård. Sjukvårdspersonalen ansvarar för att personcentrera omvårdnaden där patienten sätts i fokus, och där vården byggs på respekt för patientens självbestämmande och integritet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors och patienters upplevelser av bedsiderapportering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Lanker; Suzanne Thern; [2018]
  Nyckelord :bedsiderapportering; kvalitativ forskning; patienter; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom vården sker kommunikation och rapportering av patienter kontinuerligt. Det finns olika rapporteringsformer och bedsiderapportering är en av dem. Vid bedsiderapportering sker rapporteringen vid sängkanten och därmed i närvaro av patienten. Det kan medföra att vården blir personcentrerad. LÄS MER

 3. 3. Bedside Handover, erfarenheter av skiftbytesrapportering vid patientens säng.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Henrik Fajersson Petersson; Josefin Säll Lager; [2018]
  Nyckelord :Bedside handover; change of shift report; experience; nurse; patient; report;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Överrapportering bedside inom akutsjukvård : en litteraturöversikt ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Rander; [2018]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; Sjuksköterskeperspektiv; Patientperspektiv; Fördelar; Hinder;

  Sammanfattning : Kommunikation och informationsöverföring sker på många plan inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskor står för en stor del av den kommunikation som sker runt patientens vård. Välfungerande kommunikation mellan såväl personal som mellan patient och personal är av vikt för en säker vård. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av och attityder till bedsiderapportering : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Olsson; Lisa Selgeryd; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; bedside handover; experiences; patient; patient centered care; Attityder; bedsiderapportering; patient; personcentrerad vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund : Kommunikation i hälso- och sjukvården är viktig för att inte misstag ska uppstå och är betydande vid en överlämning av patientansvaret. I slutenvården sker en rapportering genom att sjuksköterskan som arbetat lämnar över patientansvaret till sjuksköterskan som ska påbörja sitt arbetspass. LÄS MER