Sökning: "webbaserad utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden webbaserad utbildning.

 1. 1. Sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress och välmående : En kvantitativ studie kring välmående inom serviceyrken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Madelene Garczyna; Felicia Patli; [2024]
  Nyckelord :Well-being; service occupations; work-related stress; psychosocial factors; work environment; stress.; Välmående; serviceyrken; arbetsrelaterad stress; psykosociala faktorer; arbetsmiljö; stress.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur arbetsmiljö och arbetsrelaterad stress påverkar välmående hos personer som är anställda inom serviceyrken. Detta gjordes genom en kvantitativ metod, en webbaserad enkätundersökning där delar av skalan QPS-Nordic (rollförväntningar, kontroll i arbetet, social interaktion, organisationskultur och samband mellan arbete och privatliv) användes. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of a web-based education program in palliative care

  Master-uppsats,

  Författare :Linnéa Carling; [2023-10-04]
  Nyckelord :Palliative care; continuing education; web-based education; evaluation; Palliativ vård; kompetensutveckling; webbaserad utbildning; utvärdering;

  Sammanfattning : Introduction: To enable continuing education in palliative care among health professionals, a web-based education program was launched in a Swedish county. Such an extensive investment needs to be evaluated. LÄS MER

 3. 3. VILLKOREN FÖR ANVÄNDANDET AV TECKEN SOM STÖD I FÖRSKOLAN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2023]
  Nyckelord :förskola; tecken som stöd; utbildningsmöjligheter; villkor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att utveckla kunskap om villkoren för användandet av tecken som stöd inom förskolan. Fokus i frågeställningarna låg på hur tecken som stöd användes i verksamheten, hur personalen utbildades, vilket material som användes, om personalen såg några svårigheter och hinder i arbetet samt om det fanns några skillnader i villkoren beroende på förskolornas storlek eller var de låg belägna. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur lågstadielärare anser att lärarutbildningen har bidragit till digital kompetens för att kunna använda det i matematikundervisningen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Edmark; Sofie Petri; [2023]
  Nyckelord :Digital competence; digital tools; teacher education; mathematics teaching; DigCompEdu; Digital kompetens; digitala verktyg; lärarutbildningen; matematikundervisning; DigCompEdu;

  Sammanfattning : As society constantly develops and becomes increasingly digitized, the demands on digital competence also increase. This also applies to schools, where teachers play a central role in integrating digital learning resources into teaching. LÄS MER

 5. 5. Barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter och dyslexi : En studie i hur svenska förskolor arbetar preventivt för att upptäcka riskerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Linus Lindström; [2023]
  Nyckelord :Dyslexi; enkätundersökning; fonologisk medvetenhet; förskola; läs- och skrivsvårigheter; screening; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Problem: Personal på förskolor kan uppleva osäkerhet och okunskap då det gäller att upptäcka de barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan.  Syftet: Enkätundersökningens syfte var att ta reda på hur förskolor i Sverige idag arbetar med att identifiera de barn som löper risk för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan. LÄS MER