Sökning: "Begreppsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet Begreppsanalys.

 1. 1. En begreppsanalys av shinrin yoku (skogsbad) : en relevant naturterapi i distriktssköterskans hälsofrämjande arbete?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Frida Löfquist; [2021]
  Nyckelord :Concept analysis; district nurse; forest bathing; nature-based therapies; shinrin yoku; Begreppsanalys; distriktssköterska; naturbaserade terapier; shinrin yoku; skogsbad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att klargöra innebörden av shinrin yoku genom att identifiera begreppets förutsättningar, definierande attribut och konsekvenser för att om möjligt vidga distriktssköterskans hälsofrämjande kompetens och behandlingsalternativ. Bakgrund: Sveriges hälso- och sjukvård står inför ett antal betydande utmaningar och förbättringsbehov och satsningar eftersträvas för att förebygga sjukdomar och utvidga primärvården. LÄS MER

 2. 2. Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maya M'bog Rosén; [2020]
  Nyckelord :abortion; ECHR; CRC; pro-life; abortlagstiftning; folkbokföringslag; legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare. LÄS MER

 3. 3. Patientsäkra förmågor och beteenden : En begreppsanalys av non-technical skills i anestesiologisk omvårdnad

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Josephine Anker; Annika Hemström; [2020]
  Nyckelord :nurse anesthetist; anesthesia; patient safety; non-technical skills; specialistsjuksköterska; anestesi; patientsäkerhet; non-technical skills;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet där mänskliga faktorer och brister i kommunikation och samverkan kan orsaka vårdskador och onödigt lidande för patienten. För att öka patientsäkerheten inom anestesiologisk omvårdnad behöver specialistsjuksköterskan agera med ett visst beteende, de behöver så kallade non-technical skills [NTS]. LÄS MER

 4. 4. Missed nursing care i den anestesiologiska kontexten : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Matilda Kyösti; Anna Cederblad Wallberg; [2020]
  Nyckelord :“Missed nursing care”; “nurse anesthetist”; “concept analysis” “Fundamentals of Care”; “Missed nursing care”; “anestesisjuksköterska”; “begreppsanalys” “Fundamentals of Care”.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den organisatoriska och politiska kontexten påverkar hur väl fundamental omvårdnad utförs. Missed nursing care är ett begrepp som, i tidigare forskning, beskriver omvårdnad som uteblir delvis eller fullständigt och orsakas av resursbrist och hög arbetsbörda. Detta leder till en hotad patientsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Vad innebär värdighet för relationen mellan sjuksköterska och patient inom intensivvården? : En begreppsanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Fredrik Tholin; Engman Elin; [2020]
  Nyckelord :Värdighet; intensivvård; begreppsanalys; Fundamentals of Care;

  Sammanfattning : .... LÄS MER