Sökning: "Camilla Birath"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Birath.

  1. 1. Förlossningsrädsla : En begreppsanalys ur barnmorskans perspektiv

    Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

    Författare :Camilla Birath; Sofia Edman; [2018]
    Nyckelord :Fear of childbirth; concept analysis; midwife; pregnancy; support; experience; Förlossningsrädsla; begreppsanalys; barnmorska; graviditet; stöd; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla drabbar ungefär en femtedel av alla gravida kvinnor och barnmorskor möter dessa i sitt arbete. Syfte: Syftet var att analysera begreppet förlossningsrädsla ur ett barnmorskeperspektiv. Metod: En begreppsanalys med en hybridmodell. LÄS MER