Sökning: "Carolina Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Carolina Mattsson.

 1. 1. Svåra samtal - upplevelser hos HR-praktiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Erika Ohlsén; Carolina Mattsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Difficult Conversations; Human Resources; Emotional Labour;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the experiences of HR-employees who is involvedin difficult conversations through a qualitative interview study . We have examined what sixHR specialists within a city district administration in the City of Gothenburg think aredifficult conversations, how they prepare for and are affected by them and what kind ofsupport they have access to. LÄS MER

 2. 2. Matematikspråkets betydelse för lärandetHur lärare förhåller sig till matematikspråket i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Carolina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Begreppsförståelse; matematik; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utformningens betydelse för energiförbrukningen : En fallstudie av verksamhetsbyggnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Carolina Ritz; Malin Mattsson-Mårn; [2015]
  Nyckelord :Energy reducing design; energy efficiency; cooling demand; heating demand; thermal storing capacity; sensitivity analysis; double skin facade; dynamic solar shading; building envelope; Energireducerande utformning; energieffektivisering; kylbehov; uppvärmningsbehov; termisk lagringsförmåga; känslighetsanalys; dubbelglasfasad; dynamisk solavskärmning; klimatskal;

  Sammanfattning : Purpose: The building sector accounts for 40 % of the total energy consumption inSweden today, and the largest proportion is consumed during the operating phase. Fromthe year 2020 and onwards, all new buildings should be erected as zero-emissionbuildings. LÄS MER

 4. 4. Arbete mot mobbning : En inblick i grundskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Mattsson; Carolina Magnusson; [2013]
  Nyckelord :förebyggande arbete mot mobbning; åtgärdande arbete mot mobbning; individnivå; klassnivå; skolnivå; samtal;

  Sammanfattning : Kort sammanfattningDetta arbete av kvalitativ ansats hade som syfte att undersöka hur det förebyggande och det åtgärdande arbetet mot mobbning kan se ut i grundskolan. Syftet var dessutom att ge läsaren en djupare inblick i hur detta arbete kan genomföras utifrån tidigare forskning och de intervjuades tankar och erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Upplevd stressnivå och träningsomfattning hos ungdomar, årskurs 3 på naturvetenskapsprogrammet - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Carolina Larsson; Hanna Mattsson Lauterbach; [2011]
  Nyckelord :ungdomar; fysisk aktitivet; stress; psykologisk; könsskillnader; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER