Sökning: "Christian Norefalk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Norefalk.

  1. 1. Hur elevers sociala makt konstitueras i gymnasieskolans läroplaner - Från enhetsskola till entreprenörsskola

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Christian Norefalk; [2014]
    Nyckelord :demokrati; deontologi; entreprenöriellt lärande; gymnasieskolan; konsekvensteori; läroplan; målstyrning; social institution; social ontologi; social makt;

    Sammanfattning : I denna uppsats försöker jag visa hur gymnasieskolans läroplans maktutövning på eleven har förändrats från en i huvudsak deontisk och regelstyrd maktutövning till en betydligt djupare och mer sofistikerad målstyrd maktutövning. Detta leder till att läroplanen i högre utsträckning än tidigare försöker påverka ett visst utfall, vilket följaktligen förändrar regleringen av elevens sociala makt, d. LÄS MER