Sökning: "Crisis intervention"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Crisis intervention.

 1. 1. När det värsta händer : copingstrategier och upplevelse av krisstöd bland ambulanspersonal i samband med en allvarlig händelse: en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Källmark; Jenny Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Ambulance personnel; Coping; Crises intervention; Critical incident; KASAM; Allvarlig händelse; Ambulanspersonal; Coping; KASAM; Krisstöd.;

  Sammanfattning : Inom ambulanssjukvården ingår det i den vardagliga arbetsmiljön att utsättas för stressiga situationer. Det krävs att ambulanspersonalen är alert, förberedd och flexibel för att hantera det oväntade. Regelbunden exponering för trauman kan bidra till känslomässiga svårigheter. LÄS MER

 2. 2. Emergency Preparedness Process Proposal for Radiological Incidents at Accelerator Driven Facilities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Leonie Victoria Stieren; [2021]
  Nyckelord :accelerator driven facilities; emergency response; crisis management; radiological hazard; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The European Spallation Source (ESS) is an accelerator driven research facility under construction. Once commissioned, a linear accelerator supplies protons to a target, whereupon neutrons are generated through a process called “spallation”. Neutron beam time will be available for a variety of scientific experiments. LÄS MER

 3. 3. Sammanhanget och naturen : En intervjustudie med seniorer i en intervention under covid-19-pandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karolina Eriksson; [2021]
  Nyckelord :nature-based interventions; COVID-19; seniors; nature; pandemic; Sense of Coherence SOC ; naturbaserade interventioner; covid-19; senior; natur; pandemi; känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Seniorer är en utsatt grupp under covid-19-pandemin då de riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom eller död till följd av covid-19. Samtidigt innebär de restriktioner som har införts för att skydda mot covid-19 stora förändringar i människors vardag och riskerar att påverka den psykiska likväl som den fysiska hälsan negativt. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i ingripande- och utryckningsverksamhet : En kvalitativ studie om ledarskap i stressfulla situationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Eirin Andersson; Alexandra Franzén Dennis; Cim Johansson; [2021]
  Nyckelord :Stress; leadership; crisis management; crisis; stressful situations; stress management; decision-making; police; emergency services; Stress; Ledarskap; Crisis management; Stressfulla situationer; Stresshantering; Beslutsfattande; Polis; Räddningstjänst ;

  Sammanfattning : Titel: Ledarskap i ingripande- och utryckningsverksamhet Syfte: Vårt syfte med studien är att genom en inventering av ledarskap inom polis och räddningstjänst få en ökad förståelse för ledarskap i stressfulla situationer. Det för att möjliggöra en överföring av de lärdomar som polis och räddningstjänst besitter kring hantering av stress och stressfulla situationer till övriga mer traditionella yrken. LÄS MER

 5. 5. Early American Foreign Policy Towards the Syrian Conflict Captured Through Two Mainstream U.S. News Organizations. A Multidisciplinary Content Analysis of Fox News and CNN News Articles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maria F Herkel; [2020-08-19]
  Nyckelord :American foreign policy; ; Syria; Syrian conflict; ; Russian Syrian relations; UN; Security council; ; civil war; Libyan conflict; democrats; republican; McCain; Obama;

  Sammanfattning : The CNN and Fox news articles conveyed to us multiple aspects of the situation in Syria. Through the analysis of the media published articles, the magnitude of the Syrian people suffering is evident to be substantial. The media framed many interacting local, regional and international factors that displayed to us the complexity of the conflict. LÄS MER