Sökning: "David Fjellsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden David Fjellsson.

  1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
    Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

    Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER