Sökning: "Elever med problematisk frånvaro"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Elever med problematisk frånvaro.

 1. 1. "Vi vänder ut och in på oss själva för att eleven ska komma till skolan" : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av arbetet med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabelle Öhman; Lina Sandström Holst; [2019]
  Nyckelord :Problematisk frånvaro; skolfrånvaro; elevhälsan; systemteori; allians;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett stort antal barn och unga som av olika anledningar inte i går skolan. Det är oroväckande både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Problematisk skolfrånvaro : en kvalitativ studie om elevers beskrivningar av orsaker till frånvaro

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christina Arvidsson; Anette Karlsson; [2019]
  Nyckelord :schoolabsenteeism; phenomenology; skolfrånvaro; hemmasittare; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka orsaker till att elever får en problematisk frånvaro och avser att fokusera på att belysa vilka faktorer i skolan som beskrivs orsaka denna. Studiens frågeställningar är: Vad beskriver elever med problematisk skolfrånvaro som orsaken till att de har hög frånvaro? samt Vilka skolrelaterade faktorer kan kopplas till elevernas beskrivningar? Den teoretiska ansats som används i studien är fenomenologi. LÄS MER

 3. 3. Problematisk skolfrånvaro : Att förstå skolfrånvaro ur ett relationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Linda Frenning; Sofia Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :Problematisk skolfrånvaro; omfattande frånvaro; relationellt perspektiv; orsaker till skolfrånvaro; åtgärda skolfrånvaro; lärmiljö; ökad närvaro;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur skolpersonal ser på skolrelaterade orsakerna till frånvaro samt vilka åtgärder de arbetar med för att öka närvaron. I vår studie har vi intervjuat och genomfört gruppsamtal med 10 personer som alla har lång erfarenhet av att arbeta med elever med omfattande skolfrånvaro. LÄS MER

 4. 4. ”Vårt mål är att dom ska bli mer skolnärvarande…” : En intervjustudie med professionella om problematisk frånvaro i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Linnéa Stenberg Johnsen; Madeleine Wretman; [2019]
  Nyckelord :Hemmasittare; problematisk skolfrånvaro; professionellas perspektiv; orsaker; återintegrering; förebyggande arbete; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka professionellas erfarenheter gällande det fenomen som i vardagligt tal kallas "hemmasittare", det vill säga, elever som är långvarigt frånvarande från skolan. Studien utgick ifrån tre frågeställningar som avsåg att besvara professionellas erfarenheter gällande de inverkansfaktorer som kan ligga till grund för problematisk frånvaro och vidare hur de professionella arbetar med att återintegrera elever tillbaka till skolan och hur de slutligen upplever att de kan arbeta för att motverka frånvaron. LÄS MER

 5. 5. Problematisk frånvaro i gymnasiesärskolan : Åtta pedagogers erfarenhet av anpassad lärmiljö och problematisk frånvaro - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Marielle Rogander; Peter Forsling; [2019]
  Nyckelord :Problematisk frånvaro; anpassad lärmiljö; gymnasiesärskolan; relationell pedagogik; salutogen pedagogisk; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka pedagogers erfarenhet av problematisk frånvaro i gymnasiesärskolan samt pedagogers erfarenhet att arbeta med lärmiljön för att förebygga problematisk frånvaro i gymnasiesärskolan. Den teoretisk utgångspunkten i studien är relationell pedagogik och salutogent perspektiv. LÄS MER