Sökning: "Emmy Grönlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emmy Grönlund.

  1. 1. Litterära avvikare i undervisningen : Om normbrytande karaktärer i svenskämnets värdegrundsarbete

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

    Författare :Emmy Grönlund; [2018]
    Nyckelord :litteraturdidaktik; normkritik; kritisk literacy; värdegrund;

    Sammanfattning : This study examines how literature can be used in value system education in the Swedish high school. It uses anti-oppressive theory to focus gender issues in three literary works, Jane Eyre (1847) by Charlotte Brontë, Orlando (1928) by Virginia Woolf and Mira (2016) by Eija Hetekivi Olsson. LÄS MER