Sökning: "Erik Winerö"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Erik Winerö.

 1. 1. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 2. 2. Påverkas religionsundervisningen av lärarens andra ämne? En kvalitativ studie av fyra religionslärares inställning till religionsämnet och den eventuella påverkan av deras andra ämne.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Winerö; Kristian J Gemfeldt; [2007]
  Nyckelord :Livsvärld; fenomenologi; religionsundervisning; äm;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur ett antal religionslärare, i sin religionsundervisning, resonerar och påverkas av sitt andra ämne. Fyra religionslärare på gymnasiet har observerats och intervjuats utifrån hur de förhåller sig till sina respektive ämnen. LÄS MER

 3. 3. Retorisk gudstjänst En språklig-retorisk studie av en gudstjänst i Saronkyrkan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Erik Winerö; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs en retorisk analys av en gudstjänst. Utgångspunktenär att en gudstjänst kan utgöras av en retorisk enhet och att dessolika delmoment, vart och ett, och tillsammans kan ses somargumenterande för en eller flera teser. LÄS MER