Sökning: "Digitala nationella prov"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Digitala nationella prov.

 1. 1. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg i matematikundervisningen - medel eller mål? : En kvalitativ studie med fokus på hur matematiklärare på gymnasiet använder och motiverar digitala verktyg i undervisningen i samband med digitaliseringen i ämnet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ellen Elvung; Matilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; ATD; Curricilum Theory; The Framework RAT; Didactics of mathematics; Digitala verktyg; ATD; Läroplansteori; Ramverket RAT; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Idén till denna studie uppkom i samband med den förändring i styrdokumenten gällande digitalisering av ämnet Matematik som trädde i kraft 2017. Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder och motiverar användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen, samt i vilken utsträckning de har förändrat sin undervisning i samband med digitaliseringen av läroplanen. LÄS MER

 3. 3. En utvärdering av användbarheten hos Itslearning och DigiExam : Användartest med gymnasieelever för att identifiera möjliga användbarhetsproblem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jeanette Öhrström; [2019]
  Nyckelord :Usability; Utvärdering Användbarhet Användartest;

  Sammanfattning : Skolverket har fått ett uppdrag från regeringen att digitalisera de nationella proven till år 2022. Dessutom så sker en stor del av undervisningen mer digitalt och det i sig medför att elever ska utveckla en god digital kompetens som de kan ha med sig i vidare studier och arbetsliv. LÄS MER

 4. 4. Hur matematiklärare vid ett gymnasium upplever Kunskapsmatrisen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Clas Henning; [2017]
  Nyckelord :Matematik; matematikdidaktik; formativ bedömning; interaktiva hjälpmedel; digitala verktyg; matematikundervisning; Kunskapsmatrisen;

  Sammanfattning : Matematikämnet har på senare tid fått en allt större uppmärksamhet, inte minst genom de resultat som publicerats i samband med de internationella undersökningarna PISA och TIMMS. Skolverkets intentioner att skapa ett större fokus kring de förmågor som presenteras i kursplanen och ämnesplanen i matematik har öppnat upp för att den formativa bedömningen alltmer kan ta plats inom dagens pedagogiska praktik. LÄS MER

 5. 5. Extramural engelska : En tillgång i engelskundervisningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Amanda Link; Malin Kleman; [2016]
  Nyckelord :English as a second language; extramural; Extramural; engelskundervisning; språkliga förmågor; engelska som andraspråk; fritidsengelska;

  Sammanfattning : Under de senaste tio åren har den digitala teknikens omfattning ökat och är idag en källa där barn och unga möter engelska i princip varje dag. Många elever använder dagligen engelska i tal och skrift för olika mottagare och syften genom bland annat datorspel och sociala nätverk. LÄS MER