Sökning: "Communities of Practice CoP praxisgemenskaper"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Communities of Practice CoP praxisgemenskaper.

 1. 1. BEDÖMNING AV TEXT PÅ PAPPER ELLER SKÄRM En studie av hur en bedömningspraktik påverkas av huruvida elevtexter läses från papper eller skärm

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Erik Winerö; [2019-09-30]
  Nyckelord :Digitala nationella prov; provsystem; datorstödd bedömning TEA ; sambedömning; kollegialt lärande; Communities of Practice CoP praxisgemenskaper; infrastruktur och affordans;

  Sammanfattning : This paper presents a study of an assessment practice in national tests in English, and how this is affected by whether teachers reads student texts on paper or on a screen. Since 2018 the written part of the national tests is to be conducted using a digital device with a locked screen and the students’ answers need to be anonymous. LÄS MER

 2. 2. Samspel och (sam)tal för (gem)ensamt lärande : En diskursanalys av hur lärarstudenter konstruerar undervisning och lärarkunskap under examination

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Mona Tynkkinen; [2017]
  Nyckelord :Communities of practice; discourse analysis; learning; organizational development; pre-service teachers; teacher education; Diskursanalys; lärande; lärarutbildning; lärarstudenter; praxisgemenskaper; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur lärarutbildning lämpligen organiseras avseende högskole- respektive verksamhetsförlagda studier är under ständig diskussion i såväl policydokument som forskning. För att kunna tala om hur lärarutbildning kan och bör organiseras blir dock ett första steg att klargöra hur lärarstudenter konstruerar undervisning och (lärar-) kunskap inom ramen för lärarutbildning. LÄS MER