Sökning: "För- och nackdelar slopad revisionsplikt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden För- och nackdelar slopad revisionsplikt.

 1. 1. Digitalisering - hot eller möjlighet? : En kvalitativ studie om redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Johansson; Anna Brindsjö; [2015]
  Nyckelord :Digitalisering; IT; struktur; bedömning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har sett att utvecklingen av teknologi har påverkat revisionsprocessen med både för- och nackdelar. Större delen av den tidigare forskningen fokuserar på revisorer men i och med lagförändringen om slopad revisionsplikt och redovisningskonsulternas starkare ställning har vi valt att studera redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan på redovisningsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Slopandet av revisionsplikten : ur revisorernas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Emma Brattström; Yle Trinh; [2009]
  Nyckelord :Audit obligation; Revisor; Revisionsplikt; Slopad revisionsplikt; Revision;

  Sammanfattning : Vi har med hjälp av en kvalitativ metod undersökt vår problemformulering och vårt syfte, om revisorernas syn på slopandet av revisionsplikten.  Utifrån problemformuleringen har frågeställningar till undersökningen bildats och dessa försöker vi att besvara i uppsatsen. LÄS MER

 3. 3. Revisionsplikt i småföretag - vad gör den för kreditvärdigheten?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Ulrika Larsson; Emma Ryberg Mårtenson; [2008]
  Nyckelord :Företagsekonomi; slopad revisonsplikt; företag; revision; nyckeltal; bedömning; skatteverket; banken; mindreföretag; småföretag; kredit;

  Sammanfattning : Ett förslag om slopad revisionsplikt för mindre företag ligger till grund för denna uppsats. Författarna söker svar på frågor som, - Vad skulle en slopad revisionsplikt för småföretagarna få för konsekvens vid en kreditbedömning hos banken? - Är det odelat positivt för småföretagen att slippa revisionsplikten? - Vilka andra värderingsmetoder kommer att användas i stället?. LÄS MER

 4. 4. Revisorers syn på slopad revisionsplikt : - För- och nackdelar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :John Luu; Nathalie Tunc; Cecilia Somi; [2008]
  Nyckelord :Revision; Intressentmodell; Slopad revisionsplikt; Små aktiebolag; Revisor; Redovisningskonsult; För- och nackdelar;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka revisorers syn på vilka för- och nackdelar som kan uppkomma med en slopad revisionsplikt, samt om fördelarna väger upp nackdelarna. I undersökningen användes kvalitativ ansats. Primärdata samlades in genom personliga intervjuer med kvalificerade revisorer, både från stora och små revisionsbyråer. LÄS MER