Sökning: "Frida Vernby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Vernby.

  1. 1. Social hänsyn - En studie om hur socialpolitiska mål översätts till sociala krav i offentlig upphandling

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Frida Vernby; Helena Fridh; [2019-03-19]
    Nyckelord :Offentlig upphandling; Social hänsyn; Socialpolitiska mål; Sysselsättning; Översättning; Institutionell teori;

    Sammanfattning : Offentlig upphandling kan utgöra ett kraftfullt redskap för att uppnå socialpolitiska mål, såsom ökad sysselsättning bland grupper som står långt från arbetsmarknaden, genom att social hänsyn beaktas vid offentliga upphandlingar. Forskningslitteraturen och myndigheters kunskap inom området är dock bristfällig. LÄS MER