Sökning: "Gifted children"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Gifted children.

 1. 1. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattaratt särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessaspecialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kanse ut. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa särbegåvade barn i matematik : En forskningsöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Björn Ericsson; Åke Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :särbegåvade; särskilt begåvade; matematik; undervisning; berikning; acceleration.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Särskilt begåvade elever kommer ofta i skymundan till förmån för elever i motsatta änden av skalan. I Sverige är forskningen kring särskild begåvning nästan obefintlig. Sedan 2015 har särskilt begåvade elever aktualiserats i den svenska skolan i och med det stödmaterial Skolverket tagit fram. LÄS MER

 3. 3. Alla barns rätt till utveckling och lärande : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av barn med särskild begåvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Larsson; Linda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; proximal utvecklingszon; specialpedagogik; särbegåvning; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom förskollärares beskrivningar ta del av deras erfarenheter av barn med särskild begåvning, hur barnen uppmärksammas samt vilket stöd de enligt förskollärare behöver och får i sitt lärande i förskolans utbildning. Studien utgår från följande forskningsfrågor: Hur beskriver förskollärare sina erfarenheter av barn med särskild begåvning? Vilket stöd och vilken stimulans beskriver förskollärare att barn med särskild begåvning behöver i förskolans utbildning? Samt vilket stöd och vilken stimulans beskriver förskollärare att barn med särskild begåvning får i förskolans utbildning? Studien har den sociokulturella teorin som utgångspunkt, i den sociokulturella teorin är lärande i samspel, den proximala utvecklingszonen samt en grundsyn på barn som kompetenta individer centralt. LÄS MER

 4. 4. Hur lärare samtalar om särbegåvade elever : Fokusgruppsintervju ger oss vägledning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gabrielle Rinkehag; [2020]
  Nyckelord :gifted children; talented pupils; various disabilities; teachers’ descriptions and conversations; särbegåvning; särskilt begåvade; gifted children; talented pupils; funktionsnedsättningar; lärares beskrivningar och samtal;

  Sammanfattning : According to the education act, all pupils have the right to develop, based on their own ability and potential, which means that the teaching needs to be adapted and differentiated to suit all pupils. Studies show that gifted children often feel mentally bad in school, feel misunderstood and in some cases become misdiagnosed with various disabilities. LÄS MER

 5. 5. Särbegåvade barn i förskolan : En intervjustudie om förskolepedagogers uppfattningar om särbegåvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Benjamart Appelberg; Tram Tran; [2020]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskolan; särskild begåvning; särskilt begåvade barn; begåvning; gifted children; gifted; preschool;

  Sammanfattning : Studiesyftet är att undersöka vad förskolepedagoger har för uppfattning om särbegåvning och behovet av stöd för att genomföra ett bra pedagogiskt arbete tillsammans med dessa barn. Kvalitativ studie med semistrukturerad intervju används som metod och fem förskolepedagoger intervjuades via e-post. LÄS MER