Sökning: "Gifted children"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Gifted children.

 1. 1. Mitt särskilt begåvade barn : En intervjustudie ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Petra Whidotti; [2023]
  Nyckelord :utbildningssociologi; särskild begåvning; Persson; undervisning; Pierre Bourdieu; kapital; föräldrar; skola; fritid; resurser; gifted children; parents.;

  Sammanfattning : Barn med särskild begåvning är en grupp som kan behöva särskilt stöd och anpassad undervisning för att kunna utvecklas på ett optimalt sätt i skolan. Då det saknas kunskap om dessa elevers speciella förmåga hos lärare och specialpedagoger blir ofta resultatet att dessa elever hålls tillbaka i sin utveckling. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogers syn på särbegåvade barn i förskolan : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sandra Böök; My Wärja; [2022]
  Nyckelord :förskola; särbegåvning; barn; specialpedagoger; särskilt behov; beteende; miljö;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att uppmärksamma synen på särbegåvning i förskolan, med fokus på specialpedagogernas kännedom. Jämfört med andra länder ligger Sverige efter I forskning kring särbegåvade barn. LÄS MER

 3. 3. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : Syfte Det övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattar att särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessa specialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kan se ut. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa särbegåvade elever i matematik : En kvalitativ intervjustudie om anpassning, identifiering, utmaning och lärares uppfattning av särbegåvade elever i matematik på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Despina Avramidis; Diyar Altin; [2021]
  Nyckelord :matematik; särbegåvning; individanpassning; differentiering; hög presterande; lärare; utmaning; identifiering; uppfattning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att tillföra kunskap om hur matematiklärare i årskurs 1-3 beskriver att de uppfattar begreppet särbegåvning, hur de identifierar de matematiskt särbegåvade eleverna, vilka utmaningar de ställs inför samt hur de anpassar sin undervisning för att ge matematiskt särbegåvade elever möjlighet att utvecklas i matematik. Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer som genomfördes med verksamma matematiklärare. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa särbegåvade barn i matematik : En forskningsöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Björn Ericsson; Åke Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :särbegåvade; särskilt begåvade; matematik; undervisning; berikning; acceleration.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Särskilt begåvade elever kommer ofta i skymundan till förmån för elever i motsatta änden av skalan. I Sverige är forskningen kring särskild begåvning nästan obefintlig. Sedan 2015 har särskilt begåvade elever aktualiserats i den svenska skolan i och med det stödmaterial Skolverket tagit fram. LÄS MER