Sökning: "Historiskt perspektivtagande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Historiskt perspektivtagande.

 1. 1. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 2. 2. ”Man kan ta reda på mycket och får leka lite detektiv” : En studie om elevers uppfattningar kring att arbeta med källor i historieämnet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Åsa Colliander Celik; [2013]
  Nyckelord :Historiska källor; historisk empati; perspektivtagande; källkritik; historieundervisning; grundskolan; sociokulturell; fenomenografi; fokusgrupper; nationellt prov;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ och beskrivande studie kring hur elever uppfattar att arbeta med historiska källor. Studien beskriver även hur förutsättningarna för och uppfattningarna om en god historieundervisning i skolan har förändrats och hur dagens förutsättningar ser ut. LÄS MER