Sökning: "Historisk empati"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Historisk empati.

 1. 1. Lärarstudenters användning av historisk empati som verktyg för demokratifostran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Judit Turesson Kathy; Charlotta Björkman; [2021]
  Nyckelord :Historisk empati; Demokratifostran; Historiedidaktik; Historisk kontextualisering; Historiskt perspektivtagande; Affektiva kopplingar till historien; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Skolinspektionen har i en rapport påvisat att lärare inte i tillräcklig utsträckning undervisar i linje med skolans demokratiseringsuppdrag. Rapporten framhåller behovet av att lärare besitter den kunskap och kompetens som krävs för att bedriva sådan undervisning. LÄS MER

 2. 2. Historisk Empati : En översikt av begreppets tolkning och inkorporering i skolverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Per Andersson; Mikael Färlin; [2021]
  Nyckelord :Affective component; Classroom; Historical empathy;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi kartlagt och exemplifierat olika pedagogiska tillvägagångssätt, eller “verktyg”, som används för att uppnå historisk empati hos elever. Vi har huvudsakligen använt forskning som fokuserar på observationer av pedagogiska moment. LÄS MER

 3. 3. Historisk film som historiedidaktiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Philip Larsson; Jacob Titze; [2021]
  Nyckelord :historiedidaktik; historisk film; historieförmedling; historieundervisning; historiemedvetande; verktyg; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Filmens legitimitet som historieförmedlare har diskuterats och debatterats av historiker sedan mediet slog igenom. Sedan 1980-talet har akademiska diskussioner även förts angående filmens roll i skolan, där dess användning ökat i takt med dess genomslagskraft i övriga samhället. LÄS MER

 4. 4. Primärkällor i historieundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Jennifer Baquedano; Cristian Cullborn; [2021]
  Nyckelord :historia; källkritik; källor; primärkällor; undervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning om hur primärkällor arbetas med i historieundervisningen samt möjliga förklaringar till detta. Frågeställningen till kunskapsöversikten vilar på syftet att undersöka hur lärare och elever arbetar med primärkällor i svensk historieundervisning. LÄS MER

 5. 5. Populärkulturens didaktiska egenskaper : En intervjustudie om populärkulturens didaktiska egenskaper utifrån resonemang av historielärare på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ida Saarikoski; [2020]
  Nyckelord :Popular-culture; history teaching; historical empathy; middle school; Populärkultur; historieundervisning; historisk empati; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka populärkulturens didaktiska egenskaper. Detta görs utifrån resonemang av historielärare på mellanstadiet.Syftet utgår från tre forskningsfrågor där tanken är att undersöka om lärarna använder populärkultur i sin historieundervisning och hur de i så fall motiverar användandet av detta. LÄS MER