Sökning: "John-Erik Bergkvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden John-Erik Bergkvist.

 1. 1. I arbetsmarknadsparternas gemensamma intresse: Mellan rationalitet och ideologi : En uppsats om varför kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme träffas på svensk arbetsmarknad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John-Erik Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Kollektivavtal; Lönebildning; Arbetsmarknadsrelationer; Mellanklassallians; Politisk ekonomi; Industrial relations.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker varför kollektivavtal utan centralt löneutrymme träffas på svensk arbetsmarknad. Det empiriska materialet utgörs av svar från tjugotre semistrukturerade intervjuer med arbetsmarknadsorganisationer och Medlingsinstitutet. LÄS MER

 2. 2. Bolagsstyrning och politik i kommunala bostadsaktiebolag - Den politiskt tillsatta styrelsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John-Erik Bergkvist; [2016]
  Nyckelord :politiska styrelser; kommunala bostadsaktiebolag; ledningshegemoni; bolagsstyrning; intressent; principal-agent; stewards; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the corporate governance in a municipality owned Public Housing Company with a special focus on the politically elected board of directors. This is a qualitative case study were I have examined a large public housing company in a big town in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Antisemitismens gensvar - En undersökning av judars utsatthet och otrygghet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Therese Svensson; John-Erik Bergkvist; [2015]
  Nyckelord :riskhanteringsstrategier; beteendeanpassning; skylning; antisemitism; viktimisering; rädsla för brott; Otrygghet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker svenska judars utsatthet, trygghet och upplevda risk. Undersökningen har gjorts genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Syftet med uppsatsen är att presentera deskriptiv statistisk dataanalys och att nyansera och få djupare förståelse för denna genom kvalitativa utsagor. LÄS MER