Sökning: "Karin Anna Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Karin Anna Berglund.

 1. 1. Hur identifieras barn i förskoleklass med behov av särskilt stöd? : En studie ur lärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Anna-Karin Berglund; Åsa Thomassen; [2015]
  Nyckelord :diagnos; förskoleklass; inåtvänd; särskilt stöd; utåtagerande.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare identifierar barn med behov av särskiltstöd i förskoleklass och om det ges likvärdigt stöd till alla. Detta har gjorts genom enkvalitativ studie där lärare (n=17) på tolv skolor i en mellanstor stad i Sverige harintervjuats. LÄS MER

 2. 2. Det dramapedagogiska Klavertrampet : två fokussamtal om dramapedagogisk grundsyn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Anna Berglund; Anna-Karin Kask; [2009]
  Nyckelord :Drama; dramapedagogik; tyst kunskap; dramapedagogisk grundsyn; dramapedagogiska misstag; fokussamtal; fenomenolog;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att belysa, beskriva och förstådramapedagogisk grundsyn,synligöra ett yrkeskunnande samt bidratill ett annat sätt att samtala och reflektera om/kringdramapedagogisk grundsyn. Metodenär fokussamtal med informanter bestående avyrkesverksamma dramapedagoger. LÄS MER

 3. 3. Livskvalitet hos njursjuka patienter som genomgår hemodialysbehandling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Stina Paldanius; Anna-Karin Berglund; [2009]
  Nyckelord :dialysbehandling; hemodialys; litteraturstudie; livskvalitet; njursjukdomar;

  Sammanfattning :   Bakgrund Drygt 4 % av den svenska befolkningen lider av nedsatt njurfunktion. Det kan leda till ett livshotande tillstånd som kräver dialysbehandling. Begreppet hälsorelaterad livskvalitet syftar till att förklara patientens upplevelse av funktion, välmående och den generella hälsouppfattningen. LÄS MER

 4. 4. Protection of Regional Values - A comparative study of EU and ASEAN

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Karin Berglund; [2008-10-01]
  Nyckelord :Internationell rätt; Europarätt; WTO;

  Sammanfattning : Regionalisation has become an increasingly important phenomenon in a globalized world. As models of regional integration, the European Union (EU) and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are two prominent examples. LÄS MER

 5. 5. Materialet och traditionens estetik : ett undersökande arbete om ungdomars syn på material

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Anna-Karin Berglund; [2008]
  Nyckelord :hemslöjd; hemslöjdsrörelsen; estetik; gymnasieungdom; ungdomar; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar frågeställningenhur gymnasieelever idag förhåller sig till hemslöjdsrörelsens tradition och syn på material i förhållande till hantverk? Syftet med undersökningen är att lyfta fram och diskutera hur dagens ungdomar förhåller sig till material i jämförelse med den tradition som vuxit fram ur det sena 1800-talets hemslöjds- och sociala reformrörelser. Genom litteraturstudier inom området lyfter undersökningen fram tankegångar om på vilket sätt hemslöjdsrörelsens estetik och därmed förhållande till material, kunnat vinna ett mer allmänt utbrett anseende. LÄS MER