Sökning: "Leith Aldahan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Leith Aldahan.

  1. 1. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

    M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

    Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
    Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

    Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER