Sökning: "Linda Söder"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Linda Söder.

 1. 1. The Future of Podcasts : A Case Study based on Usability Heuristics of a Podcast Service User Interface of an iOS Application

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Linda Ackerstierna; Mikka Söder; [2021]
  Nyckelord :Usability; User Interface; Usability Heuristics; Nielsen’s Ten Usability Heuristics; Nielsen’s Severity Ratings; Usability Problem;

  Sammanfattning : This study investigates the Usability of the podcast service User Interface (UI) of the iOS app Aftonbladet. The method used originates from a heuristic evaluation technique where semi- structured interviews were conducted with users of the podcast service to explore the usability and to find usability problems. LÄS MER

 2. 2. Nya perspektiv på personlighet och förändringsmotstånd : Big Five och Dark Triads betydelse för Resistance to Change

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Linda Söder; Lina Hjelm; [2020]
  Nyckelord :resistance to change; resistance; change; RTC; Big Five; Dark Triad; personality; dispositionellt motstånd till förändring; förändring; Big Five; personlighet; Dark Triad;

  Sammanfattning : En anledning till att mångaförändringsinsatser misslyckas är anställdas motstånd till förändring. Dispositionellt motstånd till förändring (RTC) har beskrivits som individuella tendenser att undvika eller stå emot förändringar. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av reglerstrategier i luftningssteget på Himmerfjärdsverket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Linda Wiig; [2012]
  Nyckelord :luftning; aktivslamprocess; nitrifikation; biologisk kväverening; syretoppar; återkoppling; kaskadreglering; ammonium-återkoppling; reglerstrategier;

  Sammanfattning : På Himmerfjärdsverket söder om Stockholm finns åtta luftade bassänger för biologisk rening av avloppsvatten. Genom att syresätta vattnet skapas en miljö där mikroorganismer kan arbeta och omvandla organiskt material och ammonium till koldioxid, vatten och nitrat. LÄS MER

 4. 4. 16-17 åringars lunchvanor i relation till de svenska energi- och näringsrekommendationerna : En prospektiv konstanalysstudie i Stockhomsområdet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linda Borg; Helen Wedberg; [2012]
  Nyckelord :skola; kost; mat; matvanor; hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers lunchvanor i relation till de svenska energi- och näringsrekommendationerna. Följande frågeställningar kommer att besvaras: Hur väl uppfyller gymnasieelevers lunch[1] de svenska näringsrekommendationerna med avseende på energi och näring? Finns det några könsskillnader beträffande i hur väl energi- och näringsrekommendationerna uppfylls? Metod Metoden som användes var en prospektiv kostregistreringsmetod med hjälp av fotografering. LÄS MER

 5. 5. Gatuträd i Bagarmossen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linda Christensen; [2008]
  Nyckelord :gatuträd; stadsträd; stockholm; bagarmossen;

  Sammanfattning : Bagarmossen är en förort söder om Stockholm. Området har bebyggelse främst från 50-tal och 70-tal men även en del nutida bebyggelse. I området finns villabebyggelse, hyreshus och ett torg. I samband med att området bebyggdes planterades även gatuträd. LÄS MER