Sökning: "Linnea Tenglin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Tenglin.

  1. 1. Myndighetsutövande handläggares upplevelse av hot : En kvalitativ studie av hotbilden på Försäkringskassan och Socialtjänsten

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

    Författare :Linnea Tenglin; Christina Axelsson; [2007]
    Nyckelord :hot; våld; handläggare; upplevelse av hot; myndighetsutövning;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGHot och våld mot myndighetsutövande handläggare inom olika myndigheter ökar i dagens samhälle, enligt statistik och media. Vi har för att öka kunskapen om detta valt att belysa de myndighetsutövande handläggarnas egna upplevelser i denna studie. LÄS MER