Sökning: "Linus Dehmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linus Dehmer.

  1. 1. Förbättrad tidsuppskattning för IT-projekt

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap; Uppsala universitet/Data- och systemvetenskap

    Författare :Amir Safa; Linus Dehmer; [2010]
    Nyckelord :Time estimation; time estimation methods; Micro strategy; analogy time estimation method; qualitative research method; deductive approach; requirements specification; IT-project; LexiConsult AB.; Tidsuppskattning; metoder för tidsuppskattning; Mikrostrategi; analogisk tidsuppskattningsmetod; kvalitativ forskningsmetod; deduktiv ansats; kravspecifikation; IT-projekt; LexiConsult AB;

    Sammanfattning : Det finns olika strategier och många olika metoder inom strategierna för att tidsuppskatta ett IT-projekt. Dessa strategier och metoder skiljer sig mer eller mindre åt och många gånger har företag egna metoder för tidsuppskattning. LÄS MER