Sökning: "Lovisa Zillén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Zillén.

  1. 1. Late holocene dune activity at Sandhammaren, southern Sweden : chronology and the role of climate, vegetation, and human impact

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

    Författare :Lovisa Zillén; [1998]
    Nyckelord :geography; geology; Late Holocene; dune activity; Sandhammaren; Sweden; chronology; climate; vegetation; human impact; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning: De begravda jordmånsbildningarna vid Sandhammaren och Skanörs ljung, södra Sverige, är lokaliserade inom kustnära dynlandskap som har bildas i response till land-och havsnivåförändringar efter den sista istiden (efter ca. 10 000 år sedan). LÄS MER