Sökning: "Maja Källman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Källman.

  1. 1. Samråd mellan skogsbruket och rennäringen : ur ett hållbart landskapsperspektiv

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Agnes Källman; Maja Sjöquist; [2015]
    Nyckelord :samrådsverkyg; FSC; långsiktig hänsynsplanering; markanvändare; interaktion;

    Sammanfattning : Det finns flera olika markanvändande aktörer som vill bruka skogen vilket kan leda till intressemotsättningar. I Sverige finns det 51 samebyar och på cirka 50 % av den svenska landarealen är det tillåtet att bedriva renskötel. Skogsbruket och rennäringen har olika mål med markutnyttjandet och båda näringarna kräver stora arealer. LÄS MER