Sökning: "Martin Frosch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Frosch.

  1. 1. Från ensidigt till ömsesidigt informationsflöde - en fallstudie av Öhrlings PricewaterhouseCoopers rekryteringsprocess

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Louise Frosch; Åsa Hermansson; Daniel Lindström; Martin Palmér; [2003]
    Nyckelord :rekryteringsprocess; matchningsmodell; kravprofil; social kompetens; Öhrlings PricewaterhouseCoopers; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Problem: Med hänsyn till hur stor betydelse rekrytering ges i kunskapsföretag, finner vi det intressant att undersöka hur rekryteringen genomförs. Det blir även intressant att undersöka hur kunskapsföretag använder sig av rekrytering för att finna lämpliga personer. LÄS MER