Sökning: "Max Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Max Martinsson.

  1. 1. Skillnader i fysisk prestation inomhus och utomhus : En randomiserad kontrollerad experimentell cross-over studie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

    Författare :Emilia Martinsson; [2019]
    Nyckelord :Physical performance; indoors; outdoors; shuttle run test; heartrate; VO2 max; HR max; Fysisk prestation; inomhus; utomhus; beeptest; hjärtfrekvens; VO2 max; HR max;

    Sammanfattning : Bakgrund: Träning i naturliga miljöer har hälsofrämjande effekter och ökar välbefinnandet i jämförelse med träning som sker i inomhusmiljöer. Individer som utför träning i utomhusmiljöer visar sig ha högre hastighet, hjärtfrekvens och blodlaktatkoncentration, i jämförelse med individer som tränar inomhus vilket påverkar den fysiska prestationen. LÄS MER

  2. 2. The 'Ambient' Strategy to diminish the resistance: A study on ambient advertising and the contemporary consumers' resistance toward advertising

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Serban Constantin Semenescu; Max Martinsson; [2012]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  3. 3. Detection of mobile phone vibrations during walking

    Master-uppsats, Lunds universitet/Kognitionsvetenskap

    Författare :Max Martinsson; [2011]
    Nyckelord :Biology and Life Sciences;

    Sammanfattning : Today the use of mobile phones are widespread, and they are often kept in trouser pockets. As the thigh is comparatively less sensitive to vibrations, and vibrotactile sensitivity is diminished during movement, detection of vibratory mobile notications during walking is lower than in a still position. LÄS MER

  4. 4. Följa eller avvika? En studie av hur väl Svensk kod för bolagsstyrning efterföljs.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Amanda Edström; Ola Astrand; Max Martinsson; [2010]
    Nyckelord :Corporate Governance; bolagsstyrning; Svensk kod för bolagsstyrning; ägarstruktur; ägartyp; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att, utifrån institutionell teori och exit- och voice-teorin, studera hur företagen på Nasdaq OMX SSE, Large Cap, efterföljer Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Centralt är sambandet mellan företagets ägarstruktur eller ägartyp kopplat till avvikelser från Koden. Tidsperioden är 2006 till 2008. LÄS MER

  5. 5. Är svensktalande ett bättre folk? Om finsktalande utrikeskorrespondenters syn på mötet med det svenska samhället

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Teija Martinsson; [2010]
    Nyckelord :status; media; utrikeskorrespondenter; finsktalande; stereotypa föreställningar; bemötande; stigmatisering;

    Sammanfattning : Abstrakt: Det är i mötet mellan utrikeskorrespondenter och främmande samhällen som utrikesnyheter uppstår. Dessa nyheter har ett stort inflytande på hur vi ser på världen. Somingredienser i dessa möten kan det sätt på vilket utrikeskorrespondenter bemöts påverka den bild de förmedlar till sina respektive hemländer. LÄS MER