Sökning: "Metanläckage"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Metanläckage.

 1. 1. Kartläggning och kvantifieringen av metanemissioner : Från natur- och biogasobjekt i Sverige 2005-2019

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Sonny Colin; [2021]
  Nyckelord :Biogas; Biometan; Metan; Metanemissioner; Metanläckage; Naturgas;

  Sammanfattning : Från 2020 har EU lagt väg för ny en strategi för att metan- (CH4) utsläppenskall upptäckas och reduceras. Med denna bakgrund skapas syftet till detta examensarbete för att kunna kartlägga och kvantifiera vilka volymer av diffusa metanläckage som läckt ut mellan åren 2005-2019 från de svenska natur- och biogasenheter vid överföring och/eller produktion. LÄS MER

 2. 2. Small-scale biogas production in Kenya

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sofia Ekwall Sundby; Malin Söderberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att analysera de ekonomiska och tekniska aspekterna av biogasproduktion som hållbar energikälla i Kenya. Studien fokuserar på småskalig biogasproduktion på landsbygden. Biogasen produceras främst från kobajs och kycklingspillning och skall användas som bränsle vid matlagning. LÄS MER

 3. 3. Metodik för att förhindra metanemissioner från avfallsdeponier, tillämpad vid Albäcksdeponin, Trelleborg

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Benjamin Bjerg; [2011]
  Nyckelord :Lasermethane Mini; glödförlust; metangas; deponigasläckage; avfall; Trelleborg; Sysav; loss on ignition; methane gas; landfill gas leakage; waste; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Gasbildning i deponier kan pågå under mycket lång tid, och bidrar i väsentlig grad till antro-pogena utsläpp av växthusgaser i form av metanemissioner. Det finns ett behov av att få bättre kännedom hur läckage av metan sker, och av miljö samt ekonomiska skäl, är det viktigt att samla in och återvinna metangas. LÄS MER

 4. 4. Inom vilka områden behövs framtida biogassatsningar? : Future support to biogas production in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maria Gillgren; [2010]
  Nyckelord :biogas; biogas production; anaerobic digestion; substrate; renewable energy; research; upgrading; bio fuel; Biogas; biogasproduktion; rötning; substrat; förnybar energikälla; forskning; uppgradering; fordonsgas;

  Sammanfattning : Energimyndigheten har från Regeringen blivit tilldelad 100 miljoner kronor att fördela som investeringsstöd för att främja en effektiv och utökad produktion, distribution samt användning av förnybara gaser såsom biogas. Myndigheten har samtidigt fått i uppdrag att utveckla en sektorsövergripande biogasstrategi och föreslå åtgärder som på kort och lång sikt kan bidra till ökad användning av biogas. LÄS MER