Sökning: "Mikael Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Mikael Holmberg.

 1. 1. Betydelsen av egenvård och delaktighet vid dialysvård i hemmet, hur påverkas vardagen? : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mikael Holmberg; Vincent Åsberg; [2020]
  Nyckelord :Homedialysis; Nurse; Patient; Participation; Self-care; Delaktighet; Egenvård; Hemdialys; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursvikt är en vanlig förekommande sjukdom och andelen patienter i behov av dialys är hög. Patienten har idag möjlighet att behandlas i hemmet med antingen hemodialys eller peritonealdialys. För att patienten ska kunna utföra sin behandling i hemmet är egenvård och delaktighet centralt. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av NoSQL-databas och SQL-baserad relationsdatabas : En förklarande studie för när NoSQL kan vara att föredra framför en relationsdatabas

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jennifer Hedman; Mikael Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Firebase Realtime database; CosmosDB; Relational database; comparison;

  Sammanfattning : With the explosive development of the mobile world, web applications and Big Data, new requirements for storage capacity and speed of database systems have arisen. The traditional relational database that has long dominated the marked has received competition because of its lack in speed and scalability. LÄS MER

 3. 3. "Den psykiska hälsan är något vi sitter och pratar om att vi behöver förbättra" : En kvalitativ studie kring hur lärare i idrott och hälsa tolkar begreppet hälsa och dess koppling till kunskapskraven.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emelie Carlbom; Fanny Holmberg; Mikael Salén; [2019]
  Nyckelord :Hälsa; läroplansteori; kasam; hälsokorset; salutogent perspektiv; patogent perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på hur yrkesverksamma lärare i ämnet idrott och hälsa såg på delen hälsa i ämnet. Studien ämnade undersöka hur lärarna undervisade i hälsa, hur de tolkade begreppet hälsa och hur de såg på hälsan relaterat till ämnets kunskapskrav och centrala innehåll. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning for Restaurant Sales Forecast

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Mikael Holmberg; Pontus Halldén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are many restaurants that do not have a solid forecast of their daily sales.Often, they neither have the education nor the energy to make a calculated estimation of the sale. At best some restaurants look at the last years sale on the equivalent day and the current date settings. LÄS MER

 5. 5. Uppvärmning av Björkö Friskola : Ett uppdrag för Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Albin Holmberg; Mikael Kindahl; [2015]
  Nyckelord :Uppvärmning;

  Sammanfattning : Detta arbete gick i huvuddrag ut på att undersöka uppvärmningsproblematiken på Björkö Friskola i Linköping. Uppdraget hade som huvudsyfte att finna en lösning på det kalla inomhusklimatet i skolbyggnaderna. Det ingick även att finna lösningar på problem som anläggningen dragits med sedan byggnation. LÄS MER