Sökning: "Mindy Drapsa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mindy Drapsa.

  1. 1. En kartläggning av kalendariska termer i svenskt teckenspråk

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

    Författare :Mindy Drapsa; [2017]
    Nyckelord :Svenskt teckenspråk; kalender; semantisk domän; typologisk parameter;

    Sammanfattning : Kartläggningen av kalendariska tecken som semantisk domän i det svenska teckenspråket grundar sig på en pågående tjeckisk teckenspråkstypologisk studie. Parametrar som kartläggningen fokuserar på är bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering och tecken som placeras utmed tidslinjer. LÄS MER