Sökning: "My Engarås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden My Engarås.

  1. 1. Mikrostrukturell utveckling i narrativer hos sju- till nioåriga en- och flerspråkiga elever.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :My Engarås; Tilda Olling; [2019]
    Nyckelord :narrativ; mikrostruktur; enspråkighet; flerspråkighet; mikrostrukturella mått; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att öka kunskapen om mikrostrukturell utveckling i narrativer hos en- och flerspråkiga elever i åldrarna sju till nio år. Ett sekundärt syfte var att klargöra om det förekom skillnader i utveckling mellan en- och flerspråkiga elever över sju månaders tid. LÄS MER