Sökning: "Pedagogers syn på matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Pedagogers syn på matematik.

 1. 1. Pedagogers arbete kring Gelman och Gallistels fem principer : En observationsstudie om pedagogers stöttning i barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Angelica Nyström; [2017]
  Nyckelord :barns lärande; pedagogers roll; pedagogiskt material; Gelman och Gallistels fem principer.;

  Sammanfattning : Det är viktigt att barn får en lustfylld och positiv syn på matematik. Därför är det viktigt att arbeta med matematik redan från tidig ålder så att den kunskapen följer med dem i deras fortsatta liv. Matematik innefattar mycket och därför har jag valt att fokusera på ett område som jag inte har mycket kunskap om. LÄS MER

 2. 2. Synliggörandet av matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nathalie Klevenborn; Emilie Paaso; [2017]
  Nyckelord :Förskola; matematik; synliggöra; yrkeskompetens;

  Sammanfattning : Matematik finns runt omkring oss men för att barnen ska bli medvetna om den behövs lyhörda och närvarande pedagoger som med sin kompetens synliggör matematiken, vilket tar oss in på studiens syfte. Syftet har varit att undersöka hur pedagogerna synliggör matematiken i den dagliga verksamheten på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Matematik i förskolan : -       En intervjustudie om fem pedagogers syn på matematik, miljö och material i koppling till matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fairooz Andriws; Suzan Abasa; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder" : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Petra Bjermquist; [2016]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; sinnen; motorik; lek; hälsa; medforskare; väder; matematik; naturvetenskap; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar omhur utomhuspedagogik kan påverka barnens utveckling och lärande iförskolan. För att ta reda på detta har jag använt mig utav en kvalitativ studiemed intervjuer som metodval. Intervjuerna har genomförts med fyrapedagoger på olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares syn på och arbete med matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mie Song; [2016]
  Nyckelord :Mathematics; curriculum; comprehension; interaction; socio-cultural viewpoint; Matematik; läroplan; uppfattning; interaktion; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger uppfattar matematik utifrån förskolans läroplan och hur de arbetar med matematik i enighet med läroplanens strävansmål. Tidigare gjorda studier om pedagogers uppfattningar om matematik i förskolan har visat att pedagogers attityd och inställning till matematik är avgörande för barns matematikutveckling. LÄS MER