Sökning: "Perceptual load"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Perceptual load.

 1. 1. Auditiva distraktioners påverkan på prestationen i visuella sökuppgifter – är visuell load en modererande faktor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tobias Sköld; Oskar Svensson; [2019]
  Nyckelord :attention; workspace environment; cognitive load; visual search; cognitive ergonomics; uppmärksamhet; arbetsmiljö; kognitiv belastning; visuell sökning; kognitiv ergonomi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I arbetslivet överlag är förekomsten av distraktioner många gånger en problemkälla och begreppet kognitiv ergonomi har på senare tid fått ökat fokus. I det här arbetet undersöktes hur arbetsprestationen under visuella sökuppgifter utifrån auditiva instruktioner påverkades av auditiva (ickeverbala) distraktioner under låg respektive hög load. LÄS MER

 2. 2. The Contribution of Eye Tracking to Quality of Experience Assessment of 360-degree video

  Master-uppsats, RISE - Research Institutes of Sweden/Acreo

  Författare :Anouk van Kasteren; [2019]
  Nyckelord :QoE; Quality of Experience; 360-video; Visual Attention; Quality Perception; Eye-Tracing; Perceptual load; Selective Attention; Cybersickness;

  Sammanfattning : The research domain on the Quality of Experience (QoE) of 2D video streaming has been well established. However, a new video format is emerging and gaining popularity and availability: VR 360-degree video. LÄS MER

 3. 3. Is Visual Stimuli Neighboring Attended Stimuli Suppressedin High Perceptual Load? : A Steady State Evoked Potential Study

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linn Bergström; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Perceptual load theory, together with the surround-suppression model suggest that stimulus surrounding attended stimuli is suppressed, especially if perceptual load is high. This study attempts to map surround-suppression using electroencephalography to measure neural activity related to suppression at four surrounding locations (2°, 3°, 4° and 6° from fixation). LÄS MER

 4. 4. Användbarhet för e-läromedel : anpassning för olika lärstilar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

  Författare :Kristina Linde; [2014]
  Nyckelord :Usability; learning style; e-learning; user centered system design; VAKT; Användbarhet; lärstilar; e-läromedel; användarcentrerad systemdesign; VAKT;

  Sammanfattning : Vid utveckling av elektroniska läromedel är användbarhet en viktig faktor. Vad som är användbart är beroende av användarens behov och förutsättningar och läromedel har ofta en heterogen målgrupp. Målet med den här undersökningen har varit att besvara frågan hur e-läromedel kan användbarhetsanpassas för olika lärstilar. LÄS MER