Sökning: "Petter Ferneman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter Ferneman.

  1. 1. Spela gôbbarna så? En intervjustudie kring Leif Stinnerboms, Mats Berglunds och Mats Edéns revitaliseringsarbete av värmländska folkmusikuppteckningar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Petter Ferneman; [2020]
    Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; folkmusik; musikutbildning; spelman; revitalisering; tradition Educational Science; Music Education; folk music; revitalisation; “spelman” tradition; Performing Arts; Social Sciences;

    Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka hur tre värmländska spelmän revitaliserar låtar ur värmländska folkmusikuppteckningar. Målet är att ta reda på vilka parametrar som påverkar hur utövarna tolkar notbilden och huruvida det finns någon hierarki mellan dessa parametrar. LÄS MER