Sökning: "Pierre Strandberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pierre Strandberg.

 1. 1. ”Det är ju inte direkt så att man kan ta ett jobb i kassan på ICA.” : -En sociologisk studie om hur arbetsmarknaden upplevs av akademiskt utbildade personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Josefine Roxell; Olivia Strandberg; [2018]
  Nyckelord :disability; academic education; labor market; barriers; opportunities; limitations; habitus and discrimination.; funktionsnedsättning; akademisk utbildning; arbetsmarknad; barriärer; möjligheter; begränsningar; habitus och diskriminering.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the description of experiences in the field of employment for people with disabilities who hold academic qualifications. The collection of empirical data has been prepared through semi-structured qualitative interviews conducted with five people working in the same industry with various occupational categories. LÄS MER

 2. 2. Reproduktionen – Validering av reell kompetens och högskolans rådande ordning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Per Anders Strandberg; [2005]
  Nyckelord :Social sciences; class; higher education; Pierre Bourdieu; Pierre Bourdieu Recognition of prior learning; broaden recruitment; social reproduction; social background; SAMHÄLLSVETENSKAP; Validering av reell kompetens; breddad rekrytering; social reproduktion; social bakgrund; klass; högskolan;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between recognition of prior learning and the aim to increase social and ethnical diversity in higher education. Recognition of prior learning is a result of educational politics aiming to broaden social and ethnical recruitment to higher education. LÄS MER