Sökning: "Processkomponenter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Processkomponenter.

  1. 1. Etablering av struktur för processorienterad verksamhet : En studie av företaget LOGOSOL

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Sumeran Hagy-Zade; [2015]
    Nyckelord :Processorientering; Processkarta; Processförbättringsmönster; mätsystem; Processförbättring; Tvärfunktionellt team; organisationsstruktur; Processkomponenter; helhetsperspektiv; Processorienterings faser;

    Sammanfattning : Snabba svängningar på marknaden, globalisering och kundernas höga krav ställer ledningen införstora utmaningar och bristen på en flexibel ledningsmodell blir tydlig. Den traditionelltfunktionsorienterade organisationsstrukturen räcker inte till för att leva upp till kundens varierandekrav och önskemål. LÄS MER