Sökning: "Psychiatric inpatient care"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Psychiatric inpatient care.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; omvårdnad; utskrivningsprocessen; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Being discharged from psychiatric inpatient care is a critical phase for the patient. A well-prepared discharge reduces the risk of readmission and increases the probability of the patient complying to planned aftercare. The nurse has a responsibility to promote patient participation. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med depression till fysisk aktivitet inom psykiatrisk öppenvård : En fokusgrupps-intervjustudie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Sara Ward; Sofia Englund; [2021]
  Nyckelord :Depression; fysisk aktivitet; motivation; psykiatrisk öppenvård;  fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är en vanlig psykisk sjukdom med hög prevalens inom psykiatrin. Sjukdomsbilden innefattar inaktivitet och många rör på sig mindre än vad folkhälsomyndighetens rekommenderar. Fysisk aktivitet har vetenskapligt stöd, både som enskild behandling och som komplement, att kunna lindra symtom vid depression. LÄS MER

 3. 3. Att vårda mot patientens vilja : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att medverka vid fysiska tvångsåtgärder inom psykiatrisk slutenvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Josefin Persson; Diedona Pllana; [2021]
  Nyckelord :sjuksköterskor; upplevelser; tvångsåtgärder; psykiatri; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskors ansvarsområde innefattar omvårdnad, och ett av sjuksköterskans kompetensområden är att göra patienten delaktig i sin vård. Dock finns det tillfällen då detta frångås.Tvångsåtgärder kan bli aktuella i samband med vissa psykiatriska sjukdomstillstånd. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom psykiatrisk slutenvård och dess påverkan på patienten. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Eriksson; Tove Sandelin; [2021]
  Nyckelord :Experiences; inpatient care; adults; psychiatric care; nurse; treatment; Upplevelser; slutenvård; vuxna; psykiatrisk vård; sjuksköterska; bemötande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Patienter som är i behov av psykiatrisk slutenvård ska kunna förvänta sig ett gott bemötande från sjuksköterskan då bemötandet är avgörande för vilken relation patienten får till sjuksköterskan samt hur patienten upplever sin vårdtid. Psykiatrisk slutenvård bör fokusera på att ge patienten en känsla av sammanhang och värdighet under vårdtiden då det kan påverka patientens upplevda hälsa positivt. LÄS MER

 5. 5. Fysisk Psykiatri : Förutsättningar och hjälpande metoder för egenvård i form av fysisk aktivitet inom psykiatrisk slutenvård, samt dess positiva hälsoeffekter på patienten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mattias Lunde; Daniel Rodrigo; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; effects on health; literature review; metabolic syndrome; psychiatry; mental illness; psychological symptoms; inpatient care; Fysisk aktivitet; hälsoeffekter; litteraturstudie; metabolt syndrom; psykiatri; psykisk ohälsa; psykiska symptom; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med psykisk ohälsa har en ökad risk för metabola sjukdomar till följd aven ohälsosam livsstil. Ett sätt att motverka dessa risker är genom fysisk aktivitet. Det är därförangeläget att undersöka vilket vetenskapligt stöd som finns för hur fysisk aktivitet kan stärkapatienters hälsa inom psykiatrisk slutenvård. LÄS MER