Sökning: "Rawaz Salh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rawaz Salh.

  1. 1. Mänskliga faktorer i startups. En kvalitativ studie om vad ledare och medarbetare kan göra för att främja motivationen på en startup

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Lindell; Rawaz Salh; [2019-05-07]
    Nyckelord :startups; motivation; medarbetare; ledare; kompetens; samhörighet; självständighet; möjligheten till befordran;

    Sammanfattning : I denna studie identifieras och beskrivs huruvida ledaren kan motivera sina anställda och hurdet upplevs av medarbetaren. Bakgrunden till studien och problemformuleringen baseras påatt startups nio av tio fall går i konkurs och att den kritiska punkten ofta hamnar på deanställda, förutsatt att företaget har anställda. LÄS MER